భూమి యొక్క ఆర్. ఓ. ఆర్-1బి(ROR-1B) మరియు పహాని(Pahani) వివరాలు తెలుసుకోండి మీ మొబైల్ ద్వారా