జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ 6th CLASS (2020-2021) ఎంపిక పరీక్ష దరఖాస్తు లభ్యత

Contact Details :
VILLAGE & MANDAL : VELAIR ,
DISTRICT :WARANGAL, PINCODE:506142
Landmark : Old Gram Panchayat Office.
Mobile Number : 9640746310