సంతూర్ స్కాలర్ షిప్ ఆఫర్ స్త్రీలకు సంవత్సరానికి 24000/- స్కాలర్ షిప్